Oslo Logistikkpark Drøbak legger til rette for bedrifter som er ute etter å etablere sin virksomhet tett på Oslo. Området er regulert til lager, lett industri og kontor. Lager kan oppføres med hhv. 14 og 21 meter høyde til gesims.

Parken har en strategisk beliggenhet i forhold til håndtering av gods langs E6, E18 og E 134 (RV 23) ved Oslofjordtunnelen mot Drammen og Vestfold. E 134 planlegges utvidet til fire felts vei. Videre er det avsatt midler til et nytt tunnelløp under Oslofjorden mot Drammen og Vestfold.

Med Næringsparkens beliggenhet og kollektivtransport tilbud burde det være god tilgang på medarbeidere til ens bedrift hvor en kan dra veksel på befolkningstettheten i områdene omkring Ski/ås, Hurumlandet og Vestby/Moss.